GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Ấp Hòn Tre , Xã Tiên Hải, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang

Email :  kiengiang-thtienhai@edu.viettel.vn

Điện thoại :0297 3855928